Siampro รับซ่อมบำรุงเครื่องจักร

การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ Siampro

ก่อนการทำงานในตอนเช้าคนงานจะต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างง่าย ๆ เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น , ตรวจสอบแรงดัน , ระดับน้ำมัน , สภาพของสายพาน เป็นต้น นอกจากนั้นคนงานทุกคนยังได้รับการสอนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรและแก้ไขการขัดข้องของเครื่องจักรเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อเครื่องจักรเสียคนงานส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ปัญหาได้เอง ซื่ง เป็นกิจกรรมสำคัญที่ทุกโรงงานปฏิบัติกันอย่างเป็นระบบ ประวัติการใช้งานของเครื่องจักรทุกเครื่องจะได้รับการบันทึกอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ถึงความถี่ที่จำเป็นสำหรับการซ่อมบำรุง ประวัติการซ่อมของเครื่องจักรทุกเครื่องจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด และต้องปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจักรทุกเครื่องอย่างเคร่งครัด

 

การบำรุงรักษาเครื่องจักรมีอยู่ 2 แนวทาง ดังนี้
1. การดำเนินการบำรุงรักษาแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย การบำรุงรักษาแบบป้องกัน การบำรุงรักษาเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสีย
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการซ่อมแซม ประกอบด้วย บุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี งบประมาณ และแผนงานสนับสนุน การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หรือต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำสุดตลอดชั่วอายุการใช้งาน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้มอบหมายความรับผิดชอบด้านดูแลเครื่องจักรแก่ฝ่ายซ่อมบำรุงเท่านั้น แต่ทุกคนในโรงงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ จะต้องร่วมมือกันร่วมใจกันปฏิบัติการบำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ทำการผลิตงานได้ทุกขั้นตอนได้อย่างราบรื่น

 

Copyright © 2012 Siampro CNC ผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง CNC รับซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ ผลิตอะไหล่ เครื่องจักร รถจักรยานยนต์   Powered by Atimedesign